Ексел 2016 » Публикации за Excel » Най-Често Използване Клавишни Комбинации В Ексел

Най-Често Използване Клавишни Комбинации В Ексел

Най-Често Използване Клавишни Комбинации В Ексел

големите данни

Здравейте,

Клавишни комбинации на ексел 2016. Представям ви най-често използваните клавишни комбинации при всекидневна работа с Ексел. За да си улесните работата всеки ден е необходимо да знаете тези и не само тези клавишни комбинации. По този начин ще станете по ефективни когато боравите с програмата Ексел.

Това пет групи от най-често използваните клавишни комбинации. Теса лесни за употреба и ви спестяват много време.

Списъкът е базиран за Ексел 2016, но имайте в предвид че повечето работят и за Ексел 2013.

  1. Клавишни комбинации ексел за бързо и лесно придвижване в работния лист

 

бързо и лесно придвижване в работния лист

CTRL + →    Премества курсора до последната колона с данни.

CTRL + ←    Премества курсора до първата колона с данни

CTRL + ↓    Премества курсора до последния ред с данни

CTRL + ↑    Премества до първия ред с данни

CTRL + HOME   Курсора се придвижва до клетка А1

CTRL + End    Придвижва курсора в последната клетка с данни в работният лист

Page Up    Курсора се премесва с екран нагоре

Page Down    Курсора се премесва с екран надолу

CTRL + Page Down    Отивате в следващия работен лист

CTRL + Page Up    Връщате се към предишния работен лист

ALT + Page Down    С един екран надясно се премествате

ALT + Page Up    С един екран наляво се премествате

  1. Клавишни комбинации ексел за селектиране на информация

за селектиране на информация в ексел

SHIFT + CTRL + ↓    Маркира редове с данни надолу

SHIFT + CTRL + ↑    Маркира редове с данни нагоре

SHIFT + CTRL + →    Маркира колони с данни надясно

SHIFT + CTRL + ←    Маркира колони с данни наляво

CTRL + А или  SHIFT + CTRL + SPACE    Селектира цялата таблица с данни или целия работен лист

SHIFT + SPACE    Маркира реда, в който се намира активната клетка

CTRL + SPACE    Маркира колоната, в която се намира активната клетка

Показване и скриване на елементи в Ексел

CTRL + 9    Скрива селектирания ред

SHIFT + CTRL + 9    Показва скрития ред

CTRL + 0    Скрива селектираната колона

SHIFT + CTRL + 0    Показва скритата колона

  1. Клавишни комбинации екесл за форматиране на информация

комбинации екесл за форматиране на информация

CTRL + 1    Отваря диалоговият прозорец за форматиране на клетки Format Cells

CTLR + B    Удебелява текста в клетката или в маркирана от вас област от клетки

CTRL + 2   Прилага или отменя получерно форматиране.

CTRL + 3   Прилага или отменя курсивно форматиране.

CTRL + 4   Прилага или отменя подчертаване.

CTRL + 5   Прилага или отменя зачеркване.

CTRL + 6   Алтернативно скрива обекти, показва обекти и показва контейнери за обекти.

CTRL + 8   Показва или скрива символите за структуриране.

CTRL + 9   Скрива избраните редове.

CTRL + 0   Скрива избраните колони.

CTRL + I    Форматира текста в курсив в клетката или в маркирана от вас област от клетки

CTRL + U    Подчертава текста с една линия в клетката или в маркирана от вас област от клетки

SHIFT + CTRL + 1     Форматира данните в числов формат

SHIFT + CTRL + 3     Данните приемат формат за дата

SHIFT + CTRL + 4     Форматира данните с локалния паричен формат

SHIFT + CTRL + 5     Форматира данните в проценти

SHIFT + CTRL + ~     Форматира данните в подразбиращия се General Format

F2    Редактира съдържанието на активната клетка в която се намирате

F4    Използвана във формула, клавишът преобразува адреса на клетката в абсолютен тип ($А$1) или в смесен тип (А$1 или ($А1)

  1. Клавишни комбинации ексел за бързо и лесно редактиране на данни в клетките на Ексел

лесно редактиране на данни

CTRl + C    Copy – Kопиране на данните от клетка или масив от клетки

CTRL + V    Paste –  Поставя данните след копиране или изрязване

CTRL + X    Cut – Иизрязване на данните от клетка или масив от клетки

ALT + ES    Paste Special / Values  – Поставя данните като числови стойности

CTRL + ;    Вмъква текущата дата

SHIFT + CTRL + ;    Извежда текущия час

SHIFT + F11    Вмъква нов работен лист

SHIFT + F2    Вмъква коментар

CTRL + F    Търсене на данни

CTRL+ H    Замяна на данни

CTRL + G  или  F5    Придвижва до определена позиция в таблицата

Ctrl + Shift + $   Форматиране на числова стойност във валута (долари)

Ctrl + Shift + #      Форматиране на числова стойност в дата

Ctrl + Shift + @    Форматиране на числова стойност в час

Ctrl + Shift + %     Форматиране на числова стойност в проценти

  1. Клавишни комбинации ексел, който улесняват управлението на екселският документ

управлението на работните книги

CTRL + N   Създава нов документ

CTLR + O    Отваря съществуващ документ

CTRL + S    Съхранява промените в текущия документ

F12    Съхранява документа като

CTRL+ W или CTRL + F4    Затваря документа

CTRL + F2    Преглед за печат

CTRL + P    Печат на документа

CTRL + Z     Връща едно действие назад

CTRL + Y    Повтаря последното действие

CTRL+ F9    Минимизира прозореца на документа

CTRl + F10     Разполага прозореца на активния документ на цял екран

CTRL + SHIFT + А    Вмъква имена на аргументи и кръгли скоби, когато точката на въвеждане е вдясно от име на функция във формула.

Ctrl + Shift + 9      Показване на скритите редове в рамките на селекцията

CTRL + SHIFT + F    Отваря диалоговия прозорец Форматиране на клетки с избран раздел Шрифт

Ctrl + Shift + О   Маркиране на всички клетки, съдържащи коментар

Съвет: Натискайки Alt, до всеки елемент от лентата (на менюто) се появяват букви, чрез които можете да управлявате тази лента (тази група от бутони) само чрез клавиатурата. По този начин активирате съответното меню.

Когато използвате клавишните комбинации вие ще се сдобиете с един много мощен инструмент, който ще подпомогне изключително много работата ви. Тези “shortcuts” изпълняват команди много лесно без да ви се отнема вниманието от работният файл. Ако положите усилие да ги научите те ще ви се отплатят всеки ден.